مشتری:

چاد وایلرموت

دسته بندی:

نمونه کار

تاریخ:

25/خرداد/1398

اشتراک گذاری:

ارائه خلاقانه

از طرف دیگر ، ما با عصبانیت صالحانه و بیزاری مردانی را که آنقدر دلخور و تحقیرآمیز شده از جذابیتهای لحظه لحظه انقدر کور شده از میل می خواهیم ، محکوم می کنیم که نمی توانند درد و درد و مشکلی را که باید به وجود آورد و تقصیر مساوی را پیش بینی کنند متعلق به کسانی باشد که در انجام وظایف خود از طریق ضعف اراده عمل می کنند که همان گفتن از طریق کوچک شدن از درد و رنج است.